جلوه‌هایی از پژوهش و عمل در نگاه مولانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

تامل در اندیشه‌های مولوی و تعمق در ژرفای آن برای پژوهشگرعرفانی، هرزمان نو می‌شود وآفرینش تازه‌ای ازآن دریافت می‌گردد.  در دورة  معاصر پژوهش کاربردی مورد توجة  بسیار است و این موضوع هم در نگاهی به مثنوی قابل کشف است.   نگارنده در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی،  پیرامون اندیشه‌های عرفانی در عملگرایی بحث می‌شود. ضمن بیان مقدمه‌ای در معرفی مولانا،  جلوه‌هایی از اندیشه‌ها ونظریه‌های جاودان  وی در عمل‌گرایی،  نشان داده می‌شود.  یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد آنچه امروز غرب و نظریه پردازان آن‌ها به عنوان عملگرایی بر زبان می‌رانند و از آن بحث می‌کنند در فرهنگ و ادب ایرانی به طور عملی راه خود را پیموده است. مولانا بیماری و رنج‌های و ناکامی‌های انسانی را بسیار دقیق درک کرده و می­دانسته است علاقه و باور انسانی وحتی نسل حاضردر همین آموزه­هایی است که با عمل سازگار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation of Research and Practice from Rumi’s Viewpoint

نویسنده [English]

  • Parvin Rezaie
چکیده [English]

Reflecting on Rumi's thoughts and delving deeper for the mystical researcher, it is renewed every time a new creation is received. In the contemporary era of applied research there is a great deal of interest and this subject is also discoverable in Mathnawi. In this paper, the author discusses mystical ideas in pragmatics in a descriptive-analytic way. The findings of the study show that what the West and its theorists today speak of and argue as pragmatism has practically made its way into Iranian culture and literature. He has very carefully understood and knows that human interest and even the current generation are those teachings that are consistent with action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumi
  • Masnavi
  • Pragmatism