"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار (COPE)  می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد.

احترما به اطلاع می رساند به استناد ماده 4 بخشنامه شماره 10/62815 مورخه 98/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 98/11/1 کلیه پژوهشگران، استادان و دانشجویان محترم می بایست جهت انجام داوری مقالات ارسالی مبلغ 1.500.000 ریال نزد بانک ملی به شماره حساب 0105696920005  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان واریز و تصویر فیش واریزی را به همراه اصل مقاله و دیگر مستندات لازم از طریق سایت ارسال نمایند. بدیهی است به مقالات ارسالی فاقد فیش ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین در صورت پذیرش مقاله، جهت چاپ نیز مبلغ  3.500.000 ریال دریافت خواهد شد.

این بخشنامه به تائید ریاست عالیه دانشگاه رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا و جایگزین بخشنامه های قبلی می گردد.

شماره جاری: دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 1-346 

4. روشی نو در اثبات محتوای وحدت شخصی وجود

صفحه 45-59

وحید واحدجوان؛ علی قاسمی؛ سجاد نیکخو


7. واکاوی تطبیقی منطق‌الطیر عطار و قصیده هدهد محمود درویش

صفحه 97-115

فاطمه لطفی مفرد نیاسری؛ امیرحسین رسول نیا؛ محسن سیفی


9. کرامات انسانی و عرفان اجتماعی در پرتو برقراری تأمین اجتماعی پایدار

صفحه 135-153

محمدمهدی حسینمردی؛ حسن خسروی؛ رضا موسی‌زاده؛ مجتبی بابایی


13. شبیه‌سازی انسان در عرفان و ادیان غیراسلامی و آثار حقوقی آن

صفحه 217-243

مصطفی عامری سیاهوئی؛ فاروق طولی؛ محمد نجاتی


17. تباین رفتاری جهاد با خشونت و افراطی‌گری از منظر عرفانی قرآن

صفحه 311-334

محمد امین مؤیدی بنان؛ یداله ملکی؛ سیدکریم خوب بین خوش نظر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

شاپا چاپی
2008-0514

بانک ها و نمایه نامه ها