"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار (COPE)  می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد.

احترما به اطلاع می رساند به استناد ماده 4 بخشنامه شماره 10/62815 مورخه 98/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 98/11/1 کلیه پژوهشگران، استادان و دانشجویان محترم می بایست جهت انجام داوری مقالات ارسالی مبلغ 1.500.000 ریال نزد بانک ملی به شماره حساب 0105696920005  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان واریز و تصویر فیش واریزی را به همراه اصل مقاله و دیگر مستندات لازم از طریق سایت ارسال نمایند. بدیهی است به مقالات ارسالی فاقد فیش ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین در صورت پذیرش مقاله، جهت چاپ نیز مبلغ  3.500.000 ریال دریافت خواهد شد.

این بخشنامه به تائید ریاست عالیه دانشگاه رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا و جایگزین بخشنامه های قبلی می گردد.

شماره جاری: دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 1-338 

2. پژوهشی در اندیشه‌های برهان‌الدّین محقق ترمذی

صفحه 11-37

داود واثقی خوندابی؛ مهدی ملک ثابت؛ محمّدکاظم کهدویی


4. نسبت سنجی حسن نیت در فقه امامیه و عرفان اسلامی

صفحه 56-77

احمد باقری؛ حسین داورزنی؛ محمدرضا شجاعی


12. بررسی تطبیقی فهم هرمنوتیکی از دیدگاه گادامر و مولانا

صفحه 226-245

آرزو برومندی؛ رضا فهیمی؛ ملک محمد فرخزاد


13. پیامدها و فرجام قدرت نامطلوب در سیمای عرفانی آیات سوره قصص

صفحه 246-261

منظر نریمانی زاده؛ یداله ملکی؛ علی اکبر محمدی گراشی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

شاپا چاپی
2008-0514

بانک ها و نمایه نامه ها