حق برخورداری از امنیت روانی با تأکید بر اندیشه‌های اسلامی- عرفانی امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه وحقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

امنیت یکی از نیازهای اولیه و غریزی بشر بوده، چنانکه از دیرباز یکی از دغدغه‌های اساسی بشر، تأمین امنیت در حوزه‌های مختلف زندگی بوده است. بسیاری از جنگ‌ها و صلح‌ها برای تأمین و حفظ امنیت رخداده و می‌دهد. از بعد اسلامی امنیت در اسلام از لحاظ معنی و مفهوم اصطلاحی، دارای بعد و افق گسترده و فراگیری است. از میان مباحث امنیت، «امنیت روانی» یکی از مهمترین و در عین حال اساسی‌ترین موضوعات زندگی انسان‌ها است که تأمین و توجه به آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همانگونه که انسان موجود پیچیده و شگرفی است، امنیت وی نیز از پیچیدگی خاص و شگرفی برخوردار است. این مسئله به ویژه در بخش امنیت روانی، خود را بیش از پیش نشان می‌دهد؛ از بعد عرفانی می‌توان گفت روان آدمی تحت تأثیر همه علل و عوامل درونی و بیرونی واکنش نشان می‌دهد. ازاین رو، در بهداشت و سلامت روانی شخص و یا اجتماع باید به همه علل و عوامل توجه خاص شود. امنیت، واژهای پیچیده و به لحاظ کاربرد از گستردگی وسیعی برخوردار است. از درونی ترین افکار و احساسات بشری گرفته تا مهمترین مسائل بین دولت‌ها در برگیرندۀ مفهوم امنیت است. با توجه به مطالب مطرح شده در این مقاله بر آن شدیم تا با استفاده از آراء و نظرات اسلامی- عرفانی مقام معظم رهبری، راهکارهای ایجاد امنیت روانی و موانع آن را استخراج و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Right of Psychological Security with an Emphasis on Islamic Mystical Ideas of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Atefeh Hoseini fard 1
  • Somaieh Sarami 2
  • Nafiseh Nekouimehr 3
چکیده [English]

Security is one of the basic needs of human instinct so that one of the essential concerns of human being has been security in various areas of life. A lot of wars and peace have always occurred to provide and maintain security. From Islamic perspective, security has a widespread dimension and horizon and conclusive in terms of meaning and expression so much that it refers to the whole small and big issues of personal and collective human life in all areas philosophically. In fact security is the most critical need of human being to the extent that one can say the existence of governments, states, and public institutions are affected by such a human need. Accordingly, the subject of security has always been to the attention of all intellectual of communities. Out of discussions on security, "mental security" is one the most important and most critical subjects in human life in which the provision and attention to that is inevitable. As human being is a complicated and wonderful creature, so is his security. This is especially prevalent with mental security. Mystically, human psyche that is affected by all internal and external causes reacts. Thus, in terms of personal or social mental health and hygiene, all reasons and causes should be taken into account. Security is a complex word and practically is of vast expanse. Security covers the range from the most internal thoughts and emotions to the most important issues among governments. Due to the points discussed in this paper, the writer tried to extract and analyze the solutions for making psychological security and the barriers. Respectively, this paper makes a conclusion over psychological security and later the solutions and barriers to make it is analyzed through the supreme leader's viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological security
  • Solutions
  • barriers
  • Idea
  • mystical and philosophical
  • Ayatollah Khamenei