تحلیل عرفانی- روان‌شناسی میل خوردن از نظر گاه مولوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

در نگرش انسان‌شناسانة مولوی، یکی از امیال اولیه و حیاتی انسان، میل خوردن است. مولوی با توجه به ساحت بیرونی انسان و با نگاه روان‌کاوانه، از یک طرف میل خوردن را نیاز اصلی و اساسی فیزیولوژیک انسان، زمینه سازِ ظهور امیال دیگر، و موجب رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه آدمی می‌داند که با چرخة حیات و سیر انسان به سوی کمال مطلوب خویش ارتباط دارد. از طرف دیگر با تّوجه به ساحت درونی انسان و با نگرش عارفانه خود، تمرکز و فرورفتگی در میل خوردن را حجاب راه حق و حقیقت، منشأ امراض جسمانی و روحانی و باعث  تیرگی دل و درون انسان می‌شمارد. این مقاله، به روش تحلیلی به واکاوی و تبیین نگرش‌های معرفتی و روان شناختی مولوی دربارة میل خوردن می‌پردازد ؛ با این برآیند که انسان‌ها، ضمن بهره مندی از انواع خوردنی‌ها در حدّ اعتدال، نیازهای تنانی و جسمانی خود را فراهم آورند؛ و برای پرورش جنبة روحانی خویش، میل خوردن را تصعید ببخشند و در مجاری و کانال‌های روحانی به کار گیرند تا به عقل، اندیشه و ایمان تبدیل شود و موجبات صعود آسمانی انسان را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mystical-Psychological Analysis of Eating Desire from Molavi’s Viewpoint

نویسنده [English]

  • Kouros karimpasandi
چکیده [English]

In Molavi’s anthropological attitude, one of the primary and vital desires of man is eating desire. Molavi regards the eating desire of the human being to be the main and basic physiological necessity of human from the human exterior and with the physiological look of the human being, which leads to the emergence of other human desires and leads to the growth and prosperity of human potentials. This paper analyzes the methodology of explaining the Molavi’s epistemic and psychological attitudes about appetite with the result that humans, while benefiting from all kinds of eating provide their physical needs in moderation ؛ and to cultivate their spiritual aspects, they will forgive the eating desire and apply in the ducts and channels of the clan to become wisdom , thought and faith, and to bring about human heavenly ascension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molavi
  • Eating Desire
  • mysticism
  • psychoanalysis