کاربرد نجوم در تبیین مفاهیم عرفانی- تعلیمی بر مبنای شعر نظامی، انوری و ناصرخسرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خاش، دانشگاه آزاد اسلامی، خاش، ایران.

چکیده

گرایش به تعلیم و اخلاق و عرفان در تمام ادوار شعر فارسی وجود دارد؛ آن­چه وجه تمایز اشعار در سبک­ها و گفتمان­های مختلف می­شود، نحوة بیان شعرا و اندیشمندان است. در شعر انوری و ناصرخسرو، بخشی از اشعار تعلیمی با کمک تصاویر ادبی ساخته شده از صور فلکی است. شاعر با استفاده از جایگاه رفیع ستاره­ها و سیاره­ها، سعد و نحس بودن و... به تعلیم روی می­آورد. در شعر نظامی، علاوه بر اشعار تعلیمی، تعالیم عرفانی نیز با کمک همین صور فلکی و مبانی علم نجوم ارائه می­شود.
در این پژوهش در پی ارائه گزارشی از شیوة بیان این شاعران هستیم. پژوهش بر مبنای شیوه­ توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Astronomy in Explaining Mystical-Educational Concepts Based on Military Poetry, Anvari and Nasser Khosro

نویسنده [English]

  • behnaz shahnavazi
Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Khash, Iran.
چکیده [English]

There is a tendency for education and ethics in all periods of Persian poetry; what distinguishes poetry in different styles and discourses is the way poets and scholars express it. In Anwari and Nasser Khosrow's poetry, he is part of a teaching poem with the help of literary images made of constellations. The poet uses education to elevate the stars and the planets, to be in a state of sadness and so on. In military poetry, in addition to teaching poems, mystical teachings are provided with the help of these constellations and the foundations of astronomy.
In this research, we seek to present a report on the way these poets express themselves. The research is based on a descriptive-analytical method and is based on library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military
  • Anvari
  • Naser Khosrow
  • astronomy
  • Educational Poetry
  • Mystical Poetry