بررسی تطبیقی نی‌نامة مثنوی معنوی مولانا بر اساس نظریة نظام‌های گفتمانی گرمس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران.

چکیده

نشانه- معناشناسی به استخراج نشانه‌هایی می‌انجامد که نمایان‌گر کارکردهای گفتمانی است. درک معنا از خلال روساخت و رسیدن به ژرف‌ساخت کلام، رابطة این نشانه‌ها را با کارکردهای شناختی و حسی آشکار کرده و نوع نظام گفتمانی را نمایان می‌سازد. از میان کتاب‌های ارزشمند پارسی وقتی صحبت از مثنوی می‌شود و مولانای بلخی کلام به قصور می‌رسد و تحلیل به سکوت، تأمل در این نگارۀ بی‌بدیل و راستین از بزرگ عارف ادب پارسی، دلنواز اهل ادب و دلپسند دنیای معنی است. استخراج معانی برتر این رشته مروارید دریای معنا و ترکیب آن با ادبیات روز دنیا در سیطرۀ نظریه‌های نوین ادبی، می‌تواند هنرنمایی‌های مولانای بلخی را در تئوری‌های ارائه شده توسط دانشمندان علم واژه شناسی به رخ بکشاند، این پژوهش با پاسخ به این پرسش که؛ نظام‌های گفتمانی گرمسی در نی‌نامه کدامند، به بررسی شگردهایی می‌پردازد که کارکردهای گفتمانی را حاصل می‌کند و با رویکردی توصیفی- تحلیلی تعامل میان نشانه و معناها را در «نی نامه» بررسی کرده‌است و نشان می‌دهد که برای درک معنا باید نشانه‌هایی را که از کارکردهای متفاوت شناختی و حسی درک می‌شوند، استخراج کرد و در رابطۀ تعاملی میان آن‌ها به گفتمان‌های حاصل‌شده پی برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Ney-Nameh in Rumi's Masnavi Manavi, Based on the Theory of Discourse Systems by Greimas

نویسندگان [English]

  • ebrahim rahimi zanganeh 1
  • Leila Rahmatian 2
چکیده [English]

Semiotics leads to the extraction of signs that represent the functions of discourse. Understanding the meaning through the formation and reaching the depth of the word reveals the relationship between these signs and the cognitive and sensory functions and reveals the type of discourse system. Among the valuable Persian books, when it comes to Masnavi words, they are incomplete, and it is worth analyzing silence, but the thought on this interesting and real image and understanding the relations between references and meaning through unique mystical interpretations and its combination with the world literature in the field of modern literary theories can inspire the Maulana theorists in theories provided by theologians of terminology. This research answers that question; which Greimas's discourse systems find in Ney-Name. In addition, examines the techniques that achieve discursive functions and, through a descriptive-analytical approach, examines the interaction between the sign and the meanings in the Ney-Name. This essay shows that in order to understand meaning, we must derive the signs that are understood from different cognitive and sensory functions, and they find out in the interplay between them the resulting discourses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Discourse
  • Greimas
  • Ney-Name
  • Molana