پیدا و پنهان ایدئولوژی، شریعت و اخلاق در تاریخ بیهقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.


عنوان مقاله [English]

پیدا و پنهان ایدئولوژی، شریعت و اخلاق در تاریخ بیهقی

نویسندگان [English]

  • Shaaban Shafii nasab 1
  • Mohammad ali Gozashti 2
  • Alieh Yousef fam 3