بررسی نظریه معرفت و شهود فوق هستی نزد فلوطین

نویسندگان

1 فارغ التّحصیل آکادمی علوم تاجیکستان. gholamrezarahmani@yahoo.com

2 استاد دانشگاه ملّی تاجیکستان.

چکیده

آنچه ورای وجود و برتر از آن و مقدّم بر همه چیز است و در فراسوی همه هستی- اعم از حقیقی، واسطه و ظاهری- است قابل شناخت حصولی و شناسایی برهانی توسط ذهن آدمی نیست، به این معنا که ذهن و عقل آدمی هرگز نخواهد توانست به حقیقت و کنه ذات مطلق و بسیط و فوق مالایتناهی ذات واحد نخستین که فوق هستی است پی ببرد، به عبارت دیگر ذات فوق هستی با علم حصولی و براهین عقلی و قیاسات منطقی معلوم ذهن و عقل آدمی نخواهد شد، زیرا چیزی که برتر از وجود و در فراسوی هستی و مقدم بر همه چیز و فوق مالایتناهی است بالضّروره برتر از شناخت و در فراسوی شناسایی قرار دارد، یعنی از ذهن و شناخت حصولی و معرفت برهانی می‌گریزد. فقط هستی و وجود است که می‌تواند موضوع و متعلَّق شناسایی و معرفت آدمی قرار گیرد و ذات واحد نخستین به دلیل آن که فراسوی هستی و برتر از وجود است مبرّا از معرفت اکتسابی و منزّه از شناسایی حصولی است. پس شناخت و شناسایی در قلمرو ذات شیء مرکّب یعنی هستی اعم از واحد کثر یعنی عقل کلّی، واحد و کثیر یعنی روح کلّی و کثیر محض یعنی محسوسات است نه در ذاتی که بسیط محض بل بسیط الحقیقه و فوق مالایتناهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Metaphysical Knowledge and Intuition  Theory through Plotinus

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Rahmani 1
 • Nazarolah Rahmatolah Of 2
چکیده [English]

What is beyond existence, and superior to everything, and beyond all Being - Whether the true, the intermediate, and the apparent - is not recognizable by the acquired knowledge and the argumentative identification of the human mind, In the sense that the mind and the wisdom of man will never be able to acquire or understand the truth, and the essence of the absolute and supernatural nature of the first unit that is above being. In other words, the essence beyond being is not acquired by the knowledge and the logical analogies of human reason. It is only the being that can be the subject of the knowledge of mankind and the essence of the first unit, due to being beyond being and superior to being or existence, is free from the acquired knowledge. Therefore, knowledge is in the realm of the essence of the compound object, rather than in the essence of what is purely extensive or truthful and beyond the infinite

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intuition
 • Light
 • Asceticism
 • absoluteness
 • Cognition
 • Existence
 • metaphysics
 • extensiveness
 • knowledge
 • wisdom
 • sensations
 • rationalities