جایگاه وحدت وجود در عرفان جامی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی، تهران، ایران

چکیده

جامی در عرفان اسلامی به نظریة وحدت وجود اعتقاد دارد و از ارادتمندان اهل بیت(ع) در میان طریقت نقشبندیه است که در این نظریه از ابن‌عربی پیروی می‌نماید. بر اساس این نظریه حقیقتِ وجود، یکی است و اصالت با وحدت می‌باشد. کثرت‌های ظاهری جهان، اموری اعتباری و جلوه‌های مختلف آن حقیقت واحد هستند. به بیانی دیگر این کثرت‌ها از جنس خواب و خیال و یا سایه و تصویرهای داخل آینه‌اند. هستی کتاب حقّ‌تعالی است و موجودات اسماءالله و کلمات الهی هستند. در این مقاله با روش تاریخی یا سندی و بررسی منابع دست اول به موضوع پرداخته می‌شود و جنبة نوآوری آن معرفی دیدگاه خاص جامی در نظریة وحدت وجود است‌که پرداخت جدیدی‌را با دسته‌بندی خاص خود از موضوع ارائه می‌دهد و در بیان تمثیل‌ها در مضمون و در قالب بیانی، از خود ابتکار نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Pantheism in Jami's Mysticism

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Afrasiabpour
  • Zahra Kashaniha
چکیده [English]

In Islamic mysticism,Jami believes inthe theory of pantheism, and He is a lover of Ahlal-Bayt (Family members of religious Imams') among the Naqshbanditariqa, which follows the IbnArabi's theory. Accordingly, the theory of truth is the only one, and that originality comes from unity. The apparent plurality in the world is somethingaccredited that makes up the manifestation of the unified truth. In other words, these pluralities are made of a dream or a shadow and just like an image inside a mirror. Existence is the God’s book and the creatures are God’s names and divine words. This paper explores first hand sourcesthrough historical or documentary methods, in which the aspects of innovation is Jami's theory of pantheism that brings about a new aspect of investigation with its ownspecial categorization and puts forward an innovation in explaining allegories in the context and a verbal format.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monotheism
  • Personal pantheism
  • Allegory
  • Manifestation
  • IbnArabi
  • Theoretical mysticism