اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی فصلنامه:

هدف غایی در هر پژوهش، ارتقای دانش افراد همراه با رعایت شان، حقوق و کرامت انسانی باید باشد.

هر مقاله باید نتیجه پژوهش علمی نویسنده ( یا نویسندگان ) بوده و راستای رعایت اخلاق پژوهشی در نشریه دیگر منتشر نشده باشد.

محتوا و موضوعات پژوهش نباید با ارزش‌های معنوی، اجتماعی و اخلاقی و دینی جامعه در تناقض باشد.

مقالات پس از اخذ و ارسال به داوری و دریافت نتیجه، با طرح در جلسه هیات تحریریه و تائید اعضا در نوبت چاپ قرار می گیرد.

 مسئولیت پژوهش و آرا و نظرهای نگاشته شده در مقالات به عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن­ها است.