اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اکبر افراسیاب پور

عرفان اسلامی دانشیار عرفان اسلامی- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ali412003yahoo.com

سردبیر

عبد الرضا مظاهری

عرفان اسلامی استاد تمام گروه ادیان و عرفان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

mazaheri711yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سوسن آل رسول

استاد عرفان اسلامی استاد گروه عرفان اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

s_alerasoulkiau.ac.ir

انشا اله رحمتی

فلسفه استاد گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.

n.sophi1388gmail.com

محمد غلامرضایی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ،ایران.

mohammadgholamrezaiegmail.com

عبد الرضا مظاهری

عرفان اسلامی استاد تمام گروه ادیان و عرفان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

mazaheri711yahoo.com

حمیرا زمردی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی ، گروه ادبیات و زبان فارسی، دانشگاه تهران، ایران.

zomorrodiut.ac.ir

تیمور مالمیر

زبان و ادبیات فارسی هیأت علمی دانشگاه کردستان

t.malmiruok.ac.ir
09183730912

علی اکبر افراسیاب پور

عرفان اسلامی دانشیار عرفان اسلامی- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ali412003yahoo.com

قربان علمی

ادیان و عرفان دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه تهران، ایران.

gelmiut.ac.ir

محمودرضا اسفندیار

عرفان اسلامی دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

mresfandiargmail.com

زهرا کاشانی ها

عرفان اسلامی دانشیار عرفان اسلامی، گروه عرفان و ادیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ایران.

zkashanihayahoo.com

مدیر داخلی

حسین آریان

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

arian.amir20yahoo.com

کارشناس نشریه

آرش شمس

- واحد زنجان.

shamsarash272gmail.com

ویراستار ادبی

نزهت نوحی

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

noohi_nozhatyahoo.com

حسین آریان

زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

arian.amir20yahoo.com

ویراستار انگلیسی

مسعود زهره وند

- واحد زنجان.

mzvandgmail.com

صفحه آرا

مریم فتحی

- واحد زنجان.

fathi1356rgmail.com