اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اکبر افراسیاب پور

عرفان اسلامی دانشیار عرفان اسلامی- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ali412003yahoo.com

سردبیر

عبد الرضا مظاهری

عرفان اسلامی استاد تمام گروه ادیان و عرفان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

mazaheri711yahoo.com

مدیر داخلی

حسین آریان

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

arian.amir20yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سوسن آل رسول

استاد عرفان اسلامی استاد گروه عرفان اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

ieugmail.com

انشا اله رحمتی

فلسفه استاد گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.

ieu1gmail.com

محمد غلامرضایی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ،ایران.

ieu2gmail.com

عبد الرضا مظاهری

عرفان اسلامی استاد تمام گروه ادیان و عرفان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

mazaheri711yahoo.com

حمیرا زمردی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی ، گروه ادبیات و زبان فارسی، دانشگاه تهران، ایران.

ieu3gmail.com

علی اکبر افراسیاب پور

عرفان اسلامی دانشیار عرفان اسلامی- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ali412003yahoo.com

قربان علمی

ادیان و عرفان دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه تهران، ایران.

ieu4gmail.com

محمودرضا اسفندیار

عرفان اسلامی دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

ieu5gmail.com

زهرا کاشانی ها

عرفان اسلامی دانشیار عرفان اسلامی، گروه عرفان و ادیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ایران.

ieu6gmail.com

ویراستار ادبی

حسین آریان

زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

arian.amir20yahoo.com

نزهت نوحی

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

noohi_nozhatyahoo.com

سید نادر محمدزاده

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران.

ieu8gmail.com

کارشناس نشریه

آرش شمس

- واحد زنجان.

ieu9gmail.com

ویراستار انگلیسی

مسعود زهره وند

- واحد زنجان.

ieu10gmail.com

صفحه آرا

مریم فتحی

- واحد زنجان.

ieu11gmail.com