دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، بهار 1398 
5. تربیت عرفانی از منظر علامه طباطبایی(ره)

صفحه 85-100

مرآت امین الرعایا؛ امیر جوان آراسته؛ علی اکبر افراسیاب پور؛ حسین خسروی


6. تجلی عرفان در اندیشۀ نجم الدین رازی

صفحه 101-122

زهرا زرعی؛ اسماعیل آذر؛ رقیّه صدرائی


7. بررسی مضامین عرفانی در شعر احمد عزیزی

صفحه 123-146

سودابه سلیمی خراشاد؛ احمدرضا کیخای فرزانه


9. تأثیر حج بر عرفان با تکیه بر اندیشه عرفای بزرگ

صفحه 169-206

عیسی صمدی؛ اللهیار خلعتبری؛ مهدی انصاری


11. خاندان سُهروَردی، خاندان تصوف و علم در سرزمین‌های اسلامی

صفحه 223-246

حمیدرضا ثنائی؛ فاطمه زارع حسینی؛ مهدی مجتهدی