دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، تابستان 1397 (56) 
1. سلوک عرفانی در کشف‌الاسرار

مریم شیرانی؛ محسن محمدی فشارکی؛ سیدعلی اصغر میر باقری فرد


3. نماد عرفانی رنگ در هنر و معماری اسلامی

محمد نصیری؛ علی اکبر افراسیاب پور؛ فریبا احمدی