دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، خرداد 1397 (55) 
تحلیل محتوای رسالۀ عقل سرخ سهروردی

صابر پورشرق؛ محمّد حکیم آذر؛ امیرحسین همّتی


تحلیل و تبیین فقهی، حقوقی و عرفانی توبه در اسلام

صفحه 333-350

محمد جلیل رضایی؛ جواد پنجه پور؛ هرمز اسدی کوه باد


جایگاه غزل و عرفان خواجه حافظ شیرازی در اشعار روسی

صفحه 13-29

مرضیه یحیی پور؛ جان اله کریمی مطهر؛ سوتلانا روداکووا