دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، آذر 1396 (53) 
جایگاه وحدت وجود در عرفان جامی

علی اکبر افراسیاب پور؛ زهرا کاشانیها


بررسی نظریه معرفت و شهود فوق هستی نزد فلوطین

صفحه 265-283

غلامرضا رحمانی؛ نظرالله رحمت الله اف