دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، شهریور 1396 (52) 
از خداجویی تا خداخویی در اشعار شمس مغربی

محمد رضا اسعد؛ مهدی رضا کمالی بانیانی؛ رضوان درخشیده