دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، تابستان 1396 (52) 
6. از خداجویی تا خداخویی در اشعار شمس مغربی

محمد رضا اسعد؛ مهدی رضا کمالی بانیانی؛ رضوان درخشیده


10. بررسی داستان پسرتعمیدی اثر لف تالستوی از منظر آموزه های عرفانی- اسلامی

صفحه 13-32

جان اله کریمی مطهر؛ مرضیه یحیی پور؛ رویا غلامعلی شاهی