دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، آذر 1395 (49) 
مبانی حکمی شفاعت در عرفان اسلامی

مژگان مهین روستا؛ منیرالسادات پورطولمی؛ منیره سید مظهری