دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، دی 1394 (46) 
از آیینه‌داری تا آیینگی در اشعار صائب تبریزی

صفحه 13-34

مهدی‌رضا کمالی بانیانی؛ عباسعلی وفایی