دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، دی 1394 (45) 
معانی و مضامین ملامتی در غزلیات فارسی

سیدعلی جعفری صادقی؛ سیداحمد حسینی کازرونی