دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، دی 1394 (44) 
12. «تحلیل برخی روایات و اشارات عرفانی در شعر شهریار»

حسین آریان؛ تورج عقدایی؛ جلیل تجلیل؛ سید علی محمد سجادی