دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، دی 1393 (40) 
اطوار دل در مثنوی

علی اکبر افراسیاب پور؛ میترا فخاری طهرانی نژاد


بررسی مفهوم عشق در آثار روزبهان بقلی

محمدرضا شادمنامن؛ شهریار حسن زاده؛ لطفعلی بی غم علی بابالو