دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، دی 1393 (38) 
نخستین صوفیان فارس و مشرب ایشان

محمد هادی خالق زاده؛ مهدی فاموری؛ جلیل نظری


مناظره با ابلیس در ادب عرفانی

علی اکبر افراسیاب پور؛ فرشته سعدی؛ فریبا میربلوک بزرگی