دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، دی 1392 (36) 
تصوف و راه ملامت

سیدعلی جعفری صادقی؛ سیداحمد حسینی کازرونی


معراج در تفاسیر عرفانی

سیدنادر محمدزاده؛ بهروز کثیرلو


تجلّی عشق در اشعار مولانا

خداویردی عباس زاده؛ هانیه طاهرلو