دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، دی 1392 (34) 
انسان کامل از دیدگاه حکیم سنائی غزنوی

علی اکبر افراسیاب پور؛ فلور ولی پور چهارده چریک


زمینه‌‌های پیدایش خرابات و تطورات آن در متون عرفانی

خلیل بهرامی قصر چمی؛ عبدالرّحیم عناقه؛ سمیه سبزواری