دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، دی 1392 (33) 
«تجلّی عرفان در معماری مسجد»

عبدالرّحیم عناقه؛ حمید محمودیان؛ رقیه صابری‌زاده


«دیدگاه عرفانی ابن فارض»

محمود آبدانان مهدی زاده؛ عبدالعلی دیلمی