دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، دی 1391 (32) 
«عرفان، حماسه و دوگانگی‌ها»

نسرین مهدیخانی؛ سعید اکبری پایبندی