دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، دی 1400، صفحه 1-400 
تحلیل نشانه‌شناختی زاهد در زبان عرفانی عطار

صفحه 1-22

مهدی عرب جعفری محمدآبادی؛ طاهره خوشحال؛ زهره نجفی


عرفان و تمدن؛ کاوشی در مشارکت سیاسی عرفا و متصوفه با تکیه‌بر نقد قدرت

صفحه 107-130

محمد نصیری؛ باقر مختاری؛ رمضان رضایی؛ علیرضا خواجه‌گیر؛ سید‌محمدرضا موسوی‌فراز


تأملی در حلقۀ ارتباط عرفان و جامعه‌شناسی دینی

صفحه 173-190

شهرام باسیتی؛ منیره مرادی‌نسب؛ رنگین نگار کرمزاده


گسست‌ها و گریزها در مثنوی‌ معنوی (براساس دفتر 4،5،6)

صفحه 237-264

احسان انصاری؛ مهدی ماحوزی؛ سیده‌ماندانا هاشمی‌اصفهان