دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، تیر 1400، صفحه 1-368 
نفس در رسائل اخوان الصفاء

صفحه 21-40

حمید رضا براتی پور؛ قربان علمی؛ عبدالحسین لطیفی؛ جمشید جلالی شیجانی


ارتباط میان خدا و انسان در مکتب ابن عربی

صفحه 61-84

امیرحسین عبدالّهی؛ محمدعلی عباسیان چالشتری؛ رضا رسولی شربیانی؛ عبدالرضا صفری


بررسی و تحلیل انتظار در شعر حسین منزوی از منظر مکتب اسلامی- عرفانی

صفحه 185-206

رضا هادی‌لو؛ تورج عقدایی؛ حیدر حسن‌لو؛ مهری تلخابی


تحلیل گفتمان عرفانی سلوک مرید در مثنوی براساس الگوی فرکلاف

صفحه 309-326

فرج الله نخعی سرو؛ هادی حیدری نیا؛ عزیزالله توکلی کافی آباد


جایگاه و عوامل آرامش درقرآن کریم و عرفان اسلامی

صفحه 327-348

خدیجه اصیل؛ علی رضا صابریان؛ جعفر تابان