دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 1-338 
2. پژوهشی در اندیشه‌های برهان‌الدّین محقق ترمذی

صفحه 11-37

داود واثقی خوندابی؛ مهدی ملک ثابت؛ محمّدکاظم کهدویی


4. نسبت سنجی حسن نیت در فقه امامیه و عرفان اسلامی

صفحه 56-77

احمد باقری؛ حسین داورزنی؛ محمدرضا شجاعی


12. بررسی تطبیقی فهم هرمنوتیکی از دیدگاه گادامر و مولانا

صفحه 226-245

آرزو برومندی؛ رضا فهیمی؛ ملک محمد فرخزاد


13. پیامدها و فرجام قدرت نامطلوب در سیمای عرفانی آیات سوره قصص

صفحه 246-261

منظر نریمانی زاده؛ یداله ملکی؛ علی اکبر محمدی گراشی