دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 1-325 
1. شناسنامه علمی مجله

صفحه 1-12

فصلنامه عرفان اسلامی


2. ریشه‌شناختی «وحدت وجود» در «کشف الحقایق» نسفی

صفحه 13-31

زرین واردی؛ محمد یوسف نیری؛ فاطمه معزی


3. نیایش‌های نهان آسمانی در اشعار الکساندر پوشکین

صفحه 32-51

مرضیه یحیی پور؛ جان اله کریمی مطهر؛ تاتیانا ولادیمیروونا مالتسِوا؛ معصومه میرزایی


8. تجلی اشارات عرفانی و اسطوره‌ای در سروده‌های محمد بیابانی

صفحه 128-149

سیده فاطمه مهدوی مرتضوی؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ عبدالله رضایی


14. محبت و معرفت در آثار غزالی

صفحه 264-281

رقیه علوی؛ محمدعلی گذشتی؛ فرهاد کاکه‌رش