بررسی اندیشه انسان کامل در رسائل شاه‌نعمت‌الله ولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی، قزوین،ایران.*نویسنده مسئول: alyhakbary9@gmail.com

2 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی، قزوین، ایران.

چکیده

کمال­طلبی، ذاتی انسان است و همین امر باعث­شده که توجه به ارائۀ الگوی انسان کامل در همه ادیان الهی و عموم مکاتب بشری موردتوجه قرارگیرد. انسان کامل از جمله مباحث ریشه­دار عرفان اسلامی است که همواره مورد توجه اندیشمندان بوده­است ، موضوعی که به همراه توحید ، هستۀ اصلی عرفان اسلامی را تشکیل­می­دهد.
مقالۀ حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی انسان کامل در رسائل شاه­نعمت­الله ولی می­پردازد و نتایج آن حاکی از این است که شاه­نعمت­الله ولی با رویکرد علم­الاسمائی خود در این موضوع به­نحو مطولی سخن­رانده و بر جنبۀ شهودی و عرفانی و در مرحله بعد براساس آموزه­های وحیانی بحثکرده­است. وی با مبنا قراردادن نظام علم­الاسمائی به تبیین رابطۀ حق با انسان کامل و عالم می­پردازد. از نظر شاه­نعمت­الله ولی، انسان کامل با توجه به آیۀ امانت مانند آینه­ای است که خداوند خود را در وجود او می­بیند زیرا انسان کامل مظهر اسماء و صفات الهی است. انسان کامل، واسطۀ بین حق و خلق است و سبب فیض حق و مدد او به عالم است انسان کامل نزدیکترین تجلی به خداوند است، بنابراین انسان کامل مظهر ولایت حق است، کون جامعی که واسطۀ فیوضات حق به ممکنات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perfect Man in Thesis of Shah Nematollah-e- Vali

نویسندگان [English]

  • Aliyeh Akbari 1
  • Mohammad Hosein Sardaghi 2
  • Mahsa Rone 2
1 Graduated, Persian Language and Literature, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran, *Corresponding Author. alyhakbry9@gmail.com
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. sardaghi.hosein@gmail.com
چکیده [English]

As Perfectionism is inherent in human being, paying attention to present a symbol and paradigm of perfect human emerges as an important concept in all of the divine religions and human schools. The perfect ideal human is among the deep-rooted and established topic in Islamic mysticism. Which always have been considered by scholars. This issues along with mono theism principle, from the main core of Islamic mysticism. The present paper through descriptive-analytical approach examines the perfect ideal man in thesis of shah Nematollah-e- Vali. The suggest that he speaks in a detailed and lengthy manner with his Elm-al-Asma’e approach about this topic. He also discusses on intuitive and mystical aspect and then based on inspirational (Vahyani) doctrine. He predicates Elm-al-Asma’e system and through which clarifies the relationship between lord and perfect man and the whole universe. He believes that the perfect human considering Al-Amanat Verse is like a mirror in which God (Allah) observes himself in his being. Because the perfect man is the symbol of divine Asma’e (names) and attributes of God. Perfect man is an intermediate between God and the people. He is the reason of God’s divine grace and help for the world. He is the best and nearest represention of God. So he is the symbol of divine authority (Velayat), A Being-everywhere who is the medium of blessing to all existances in the universe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfect man
  • Shah Nematollah-e-Vali
  • kaown-e-jame’ (comprehensive existence)
  • Haghighat-e- Mohammadiyeh