تجلی انسان کامل آخرالزمان در پرتو بلوغ اجتماعی از منظر قرآن کریم و عرفان اسلامی، با تأکید بر عوامل ایجابی ظهور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان،ایران. نویسنده مسئول: a.h.ehteshami.47@gmail.com

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان،ایران.

چکیده

بلوغ اجتماعی با قدم سیر و سلوک فردی از مبدأ ربوبى و منشأ واحد شروع‌شده و به رشد مسئولیت‌های فکرى و اخلاقى و همدلی در ایفای به عهد و وحدت هدف و صفات و قوانین ناشى از آن بار یافته و می‌‌تواند با مظهریت اسمای الاهی و آیینه تمام نمای حق تعالی به‌سوی حیات طیبه تداوم و استمرار یابد. تجلی انسان کامل، با یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشاظهور یعنی بلوغ اجتماعی، تا حد قابل توجهی متأثر از رابطه علّی و معلولی است. بنابراین بررسی آن در زمینه‌سازی ظهور انسان کامل آخرالزمان ضرورت می‌یابد. بی‌شک ظهور انسان کامل به‌صورت تکامل مجموعى و بنا به مشیت عادی، محصول قانون الهی سرنوشت و عنصر اختیار و نیز بازتاب سنت الهی شکران و کفران نعمت‌ها است به‌گونه‌ای که اِعمال در مسیر تحقق آن تأثیرگذار و اهمال در واپس ماندگی و تأخر آن تأثیرپذیر خواهد بود. در این پژوهش ارزیابی مؤلفه‌های ایجابی بلوغ اجتماعی پیشاظهور از دیدگاه قرآن کریم و عرفان اسلامی با نگرش معرفت‌شناختی و به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، موردتوجه قرارگرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که بین مؤلفه‌های ایجابی بلوغ اجتماعی و وقوع ظهور انسان کامل آخرالزمان رابطه همبستگی دوسویه و معناداری وجود دارد. بدین‌سان‌که رشد یافتگی در آراستن به علل ایجابی بلوغ اجتماعی بطور فزاینده‌ای موجبات تعجیل در ظهور را فراهم خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation of end-of-the-world perfect man under socialmaturity from the quran and Islamic mysticism standpoint focusing on emergence factors

نویسندگان [English]

  • Mohsen karami 1
  • Ali Hossein Ehteshami 2
  • Seyed Hamid hoseini 3
1 PhD Student, Quranic Science and Hadith, Islamic Azad University, hamedan Branch, hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
3 Assistant Professor, Quranic Science and Hadith, Islamic Azad University, hamedan Branch, hamedan, Iran
چکیده [English]

Social maturity begins with the steps of an individual from a single origin. Social maturity leads to the growth of intellectual and moral responsibilities and empathy in fulfilling the covenant and unity of purpose and the resulting attributes and laws. Moreover, it can continue with the manifestation of divine names and the full-length mirror of the Almighty towards the good life. The manifestation of the perfect human being, with one of the most important components of pre-emergence namely social maturity, is significantly affected by the causal relationship. Therefore, it is necessary to study it in the context of the emergence of the perfect man of the apocalypse. Undoubtedly, the emergence of the perfect man as a total evolution and according to ordinary providence is the product of the divine law of destiny and the element of authority, as well as the reflection of the divine tradition of thanksgiving and disbelief of blessings. In this study, the evaluation of the positive components of pre-emergence social maturity from the perspective of the Holy Quran and Islamic mysticism with an epistemological perspective and descriptive-analytical method using library resources has been considered. The results indicate that there is a significant two-way correlation between the positive components of social maturity and the occurrence of the complete emergence of the apocalypse. Thus, the growth in adornment with the positive causes of social maturity will increasingly hasten the emergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the perfect man
  • the apocalypse
  • saviorism
  • background
  • causes of emergence
  • social maturity