مضامین و مفاهیم عرفانی در اشعار علیرضاقزوه و احمد عزیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه،ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه،ایران. نویسنده مسئول: fahimi.ltr@gmail.com

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه،ایران.

چکیده

ادبیات عرفانی بخشی از میراث ادبی است که شاعران عارف تحت تأثیر مشرب تصوف به وجود آورده‌ اندومضامین عرفانی ازگذشته های دور با ادبیات پایداری پیوندی عمیق داشته و بعد از دفاع مقدس پیوندش عمیق تر شده است .مضامین عرفانی نه تنها در اشعار شاعر ان برجستة عرفانگرا گذشته، بلکه در شعر شاعران پایداری معاصر نیز به ویزه عزیزی و قزوه از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار است. ادبیات پایداری  که با رخدادتاریخی عاشورا گره خورده ورزمندگان ،با الگو قرار دادن امام حسین (ع) درراه پاسداری از شرف و غیرت وطن و مقاومت در برابر ظلم؛ شهادت را که مرگی سرخ و عارفانه و  نیل به تعالی و کمال است ،بر‌گزیده و قزوه و عزیزی  در دوران دفاع مقدس با بهره مندی از مضامین عارفانه؛ ادبیات پایداری را با درون مایه‌ها عرفانی آراسته وبا اشعاری در راستای اهمیت ندادن به تعلقات نفسانی و دنیوی،مضامینی مانند عشق، وحدت وجود، فنا و بقا، تجلی، حیرت و رموز عرفانی چون ساقی، می، میکده، خرابات، ادبیات معاصر را مزین نمودند. در این جستار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده ؛ضمن ارایه شواهد مثال شاعران مورد نظر به تحلیل مفاهیم عرفانی با استناد بر اشعارشان اشاره شده  و سپس در نتیجه گیری به بهرمندی دو شاعر از مفاهیم عارفانه بخصوص مرگ اختیاری شهیدان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mystical Themes and Concepts in Poems by Alireza Ghazveh and Ahmad Azizi

نویسندگان [English]

  • Nahid Hemmati 1
  • reza fahimi 2
  • Mohammad Taghi Ghandi 3
1 PhD Student, Persian Language and Literature Dept., Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran
2 saveh azad university
3 Assistant Professor, Persian Language and Literature Dept., Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran
چکیده [English]

Mystical literature is part of the literary heritage created by mystic poets under the influence of Sufism.Mystical themes have been deeply connected with the literature of stability since ancient times, and after the holy defense, its connection has become deeper.Mystical themes not only have a special place in the poems of the prominent mystical poet of the past, but also in the poetry of contemporary poets of stability, especially Azizi and Qazveh.Sustainable literature that is tied to the historical event of Ashura And warriors, by setting an example of Imam Hussein (AS) in protecting the honor and zeal of the homeland and resisting oppression; He chose martyrdom, which is a red and mystical death and the attainment of excellence and perfectionAnd Qazveh and Azizi in the era of holy defense with the benefit of mystical themes; The literature of sustainability is adorned with mystical themesAnd with poems in order not to care about carnal and worldly belongings, they decorated themes such as love, unity of existence, annihilation and survival, manifestation, astonishment and mystical mysteries such as butler, may, makdeh, ruin, contemporary literature.
In this research, which has been done by descriptive-analytical method, while presenting the evidence of the example of the poets in question, the analysis of mystical concepts based on their poems is mentioned.
And then in conclusion, two poets have benefited from mystical concepts, especially the voluntary death of martyrs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mystical Themes"
  • "Qazveh"
  • "Azizi"
  • "Ashura"
  • "Red Death"
  • "Sustainability Literature."