بررسی ولایت ابوینی در روایات اسلامی، فقه و حقوق (مطالعه موردی اولویت در حضانت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. نویسنده مسئول: Dawoodnassiran1192@yahoo.com

3 استادیار گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

ولایت ابوینی، نمونه­ای مبسوط از ولایت‌های تشریعی به­شمارمی­آید که نه­تنها در گستره عرفان اسلامی، از ارزشمندی خاصی برخوردار است؛ بلکه از نگرش حقوق و فقهی نیز، شایستگی و ضرورت ویژه‌ای دارد. زیرساخت و شالودۀ مقوله­های فقهی و حقوقیِ در پیوند با این مهم، برگرفته از آیات و روایات نقل­شده از پیشوایان دین هستند و در کتاب­های عرفانی، فقه شیعی و مذاهب اربعه، دارای پیشینه و دیرینه­اند.  یکی از خطیرترین دوره­های حیات هر فرزند، دورۀ شیرخوارگی و فرآیند زمانی موجود تا 7 سالگی است که بنیان­ها و بن­مایه­های تربیت اجتماعی و اخلاقی او، برنهاد آن ساخته­می­شوند. در بررسی پیش رو، به بحث و غور در آیه­ها و نقد روایات مربوط به این دوره پرداخته­شده­است.  نتایج حاصل، دلالت بر آن دارند که بادرنظرگرفتن صلاحدید طفل، وابستگی و پیوستگی احساسی مابین مادر و فرزند و نیز به­جهت فریضه­بودن امر حضانت، برتری و پیشینگی مادر در قضیه حضانت در دوران رضاع، مسئله­ای واجب است. همچنین با مدّنظرقراردادن آیه­ها  و وفاق روایت­های نقل­شده، شفافیت سندها و مدرک­های دیگر، تا رسیدن فرزند به سال هفتم از زندگی خود، رجحان مادر باز هم در مسئلۀ حضانت، بدیهی است. پژوهش پیش رو، به شیوۀ توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Parent's Province in Islamic Relations, Jurisprudence and Law(Case Study: Priority in Custody)

نویسندگان [English]

  • majid reza kamali baniani 1
  • dawood nassiran 2
  • Seyed Mohammad Hadi Mahdavi 3
1 Phd Student, Law Dept., Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran
2 the asistant professor in azad university of najaf abad
3 Assistant professor and Faculty Member, Law Dept., Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Parent's Province is one of the types of anatomical provinces that is important not only in Islamic mysticism, but also in legal and jurisprudential terms. The main legal and jurisprudential issue, stemming from numerous verses and traditions, are from the leaders of the religion and have a track record in mystical books, Shi'a jurisprudence and related religions. One of the most important periods in the life of any child is the age of consent, and up to the age of seven, upon which the foundations of his or her social and moral education are formed. In the present study, the verses and criticisms of traditions related to this period have been examined. The results of this study show that due to the expediency of the child, interest and emotional bond between the mother and also because of the duty of custody, the priority of the mother over custody of the child, it is necessary to do so. Also, given the verses and consensus of the narrations quoted, the authenticity of the documents and other reasons, up to the age of seven, the mother's preference for custody of the child was preferred. It is noteworthy that the present research has been done in a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right to Priority
  • Custody
  • Parent's Province
  • Verses and Narratives