رمزگشایی کهن‌الگوها، عناصر اساطیری و شخصیت‌های عرفانی در سروده‌های مهدی اخوان ثالث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه یاسوج، یاسوج ، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه یاسوج، یاسوج ، ایران. نویسنده مسئول: . Ynikrouz@yu.ac.ir

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه یاسوج، یاسوج ، ایران.

چکیده

به­نظرمی‌رسد اسطوره و عرفان در نگاه نخست دو مقولۀ  جدا و متفاوت در حیطۀ علوم انسانی می­باشند؛ درحالی­که با بررسی آن­ها از منظری که در این مقاله فراروی خواننده باز­می‌شود، این دو نه­تنها از هم جدا نیستند؛ بلکه می‌توان گفت عرفان دنباله و تکملۀ اسطوره است. در این پژوهش نویسنده درصدد است تا به شیوۀ توصیفی – تحلیلی و روش کتابخانه‌ای به بررسی عناصر اسطوره‌ای و شخصیت‌ها و نمادهایی که صبغه و نمودی عرفانی در شعر اخوان دارند، بپردازد. همچنین علاوه­بر شخصیت‌ها و نمادهای اسطوره­ای ملی، شخصیت­های اسطوره­ای دینی و عرفانی نیز که اخوان آن‌ها را درجهت بیان مفاهیم خود آورده، موردبررسی قرارگیرد. نتیجۀ حاصل از پژوهش این است که اخوان در اشعار خود، برای بیان هرچه بهتر مضامین و مفاهیم شعری خود، از عناصر اسطوره و حماسه استفاده­کرده­است، این عناصر اسطوره‌ای از یک‌سو با اساطیر ایرانی و از سوی دیگر با عرفان ایرانی – اسلامی در هم آمیخته­است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deciphering Archetypes, Mythological Elements and Mystical Characters in Mehdi Akhavan Sales’ Poetry

نویسندگان [English]

  • Rahman Fallahi Moghaddam 1
  • Yousef Nikrooz 2
  • Mahmoud Heydari 3
1 PhD Student, Persian Language and Literature Dept., Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Yasouj Branch, Yasouj State University, Iran
3 Associate Professor, Persian Language and Literature Dept., Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Myth and mysticism at first glance seem to be two separate and different categories in the field of humanities; While examining the two from the perspective that opens up to the reader in this article, the two are not only inseparable; Rather, it can be said that mysticism is a continuation and completion of myth. In this research, the author tries to study the mythical elements and characters, and the symbols that have a mystical character and appearance in the poetry of the Brotherhood in a descriptive-analytical and library method. In addition to the characters and symbols of national myths, the characters of religious and mystical myths that the Brotherhood brought to express their concepts should also be examined. The result of the research is that the Brotherhood in its poems, in order to better express its poetic themes and concepts, has used elements of myth and epic, these mythical elements on the one hand with Iranian mythology and on the other with Iranian mysticism - Islam is intertwined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brotherhood
  • Archetype
  • collection of poems
  • Myths
  • Characters
  • mystical theme