مقایسه تحلیلی رویکرد حاکم بر ترجمۀ قران ابوالفتوح رازی و گرمارودی با تفسیر عرفانی کشف‌الاسرار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،ایران.

2 استادیار گروه الهیات،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.(نویسنده مسئول)؛ گروه زبان و ادبیات عرب، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی،قم، ایران dr.mh.masoumi@gmail.com

3 استادیار گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

قرآن کریم به­عنوان کتاب آسمانی همواره مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده و هر یک از آنان تلاش­کردند تا برداشت و تفسیر خود را به سبک خاصی به جامعه علمی خودشان ارائه­دهند. ابوالفتوح رازی، رشیدالدین میبدی و موسوی­گرمارودی از جمله کسانی هستند که در عرصه تفسیر و ترجمۀ قران گام‌های بزرگی برداشته‌اند. ابوالفتوح رازی یکی از برجسته‌ترین واعظان منطقۀ ری در قرن ششم هجری است. این سمت موجب گردیده­است تفسیر او سبک واعظانه داشته­باشد. از اقتضائات چنین سبکی توجه ویژه به روایات تفسیری است. رشیدالدین میبدی در کشف‌الاسرار آیات قرآن را در سه نوبت تفسیر­می‌کند و در ضمن آن از قرائت، شأن نزول، اخبار و احادیث و غیره به تفصیل سخن­می‌گوید و در نوبت ثالثه آیات را به مذاق صوفیان و عارفان توجیه و تأویل می‌کند. در این پژوهش که به­شیوۀ توصیفی تحلیلی است، کوشش­شده با مقایسۀ تفسیر کشف‌الاسرار و تفسیر روض­الجنان ابوالفتوح رازی ـ که هر دو در قرن ششم نوشته­شده­است ـ تفسیر و ترجمۀ جدید موسوی­گرما رودی و نیز تأثیر دیدگاه‌های عرفانی میبدی بر تفاسیر دیگر نـشان­داده­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Comparison of the Approach to the Translation of the Qur'an by Abolfotuh Razi and Garmaroodi with the Mystical Interpretation of Kashf al-Asrar

نویسندگان [English]

  • Sohrab Jeynour 1
  • Mohammad Hassan Masoumi 2
  • Nadali Ashuri Taluki 3
1 Theology Department, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran
2 Department of Theology, Najafabad Mohammad Hassan Masoumi, Assistant Professor, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran; Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The Holy Quran as a divine book has always been considered by Muslim thinkers and each of them tried to present their interpretation and interpretation in a specific style to their own scientific community. Abolfotuh Razi, Rashid al-Din Meybodi and Mousavi Garmaroodi are among those who have taken great strides in the field of interpretation and translation of the Qur'an. Abolfotuh Razi is one of the most prominent preachers in the Ray region in the sixth century AH. This position has caused his interpretation to have a preacher style. One of the requirements of such a style is to pay special attention to interpretive narrations. Abu al-Futuh has been influenced by previous interpretations such as Jame 'al-Bayyan and Tebyan and has influenced later interpretations. Its linguistic style is ultimately simple and fluent, with eloquence and rhetoric specific to the fourth and fifth centuries, far removed from superficial and verbal tasks. In Kashf al-Asrar, Rashid al-Din Meybodi interprets the verses of the Qur'an three times, while at the same time he speaks in detail about recitation, revelation, news and hadiths, etc. and in the third turn he justifies and interprets the verses to the taste of Sufis and mystics. The interpretation of Kashf al-Asrar has benefited greatly from the elements and mechanisms of inducing meanings, such as imaginary, permissible, prostration, simile, and metaphor. Among the Persian translations of the Qur'an, especially in recent decades, several translations that are very fluent, accurate and beautiful have been published, one of which is the translation of Ali Mousavi Garmaroodi. In this research, it is a descriptive analysis. By comparing the interpretation of Kashf al-Asrar and the interpretation of Rawd al-Jannan by Abu al-Futuh al-Razi, both of which were written in the sixth century, with the new interpretation of Mousavi Garma Rudi, Meybodi's mystical views are influenced by other interpretations. To be shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mystical interpretation
  • Translation of the Qur'an
  • Translation of Garmaroodi
  • Discovery of Mysteries
  • Rawd al-Jannan