بررسی قانون‌جذب در اندیشه عرفانی مولانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ، واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه ،ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. نویسنده مسئول: mmfzad@iau-saveh.ac.ir

3 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

چکیده

قانون‌جذب باور به این مسأله است که با تمرکزبر اندیشه‌ها و افکار مثبت یا منفی، به هرچه که بیندیشیم همان امر محقق­می‌شود. قانون‌جذب قانون جهان­شمولی است که می‌گوید پس از تعیین هدف و تسریع تلاش برای رسیدن به آن باید به‌طور دائم افکار، اعمال و احساسات خود را با خواسته و هدف مورد­نظر هماهنگ و همسو ساخت. ما هرآنچه را که اغلب به آن فکر می‌کنیم، چه خوب و چه بد، جذب می‌کنیم. مولانا قرن‌ها پیش از آن­که صحبت از قانون‌جذب به‌عنوان یکی از قوانین موفقیت‌آمیز جهانی به­میان­آید و هماهنگی با کائنات در راستای نیل به مقصود و مطلوب در آن مطرح­گردد، با آگاهی و هوشیاری، بسیاری از این قوانین را دریافته و این قانون را در کمال دقت به­شکلی عملی و کاربردی معرفی­نموده و به کار برده­است؛ سراسر مثنوی مولانا ارائۀ قوانین جهان‌شمولی است که هر­یک به­نوعی حیطه‌ای از قانون‌جذب را د­ر بر­می‌گیرد. این مقاله به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و بر مبنای داده‌های کتابخانه‌ای و سندکاوی، به بحث و بررسی پیرامون تأثیرگذاری فکر و قوانین حاکم بر آن می‌پردازد. نتایج و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مولانا بسیار پیش‌تر از آنکه قانون‌جذب در علوم روانشناسی و فلسفۀ نوین مطرح گردد در لا‌به‌لای افکار و اندیشه‌های عرفانی خود به این قانون توجه ویژه و خاصی داشته­است. مولانا در مثنوی به قانون‌جذب با‌عنوان « قدر مشترک»  و «این همانی» اشاره­می‌کند؛ این قدر مشترک سبب جذب چیزی می‌شود که به آن فکر­می‌کنیم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Law of Absorption in Rumi's Mystical Thought

نویسندگان [English]

  • Banafsheh Karami 1
  • Malek Mohammad Farrokhzad 2
  • Reza Heydari Nouri 3
1 PhD Student, Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran.
2 Assistant Professor, Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran,
3 Assistant Professor, Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran.
چکیده [English]

The law of attraction is the belief that by focusing on positive or negative thoughts and ideas, whatever you think will be achieved. The law of attraction is a universal law that says that after setting a goal and accelerating the effort to achieve it, one should constantly align one's thoughts, actions and feelings with the desired goal and purpose. We absorb everything we often think about, good or bad. Rumi, centuries before talking about the law of attraction as one of the most successful universal laws and in harmony with the universe in order to achieve the desired goal, consciously and consciously understood many of these laws and this law in full Accuracy has been introduced and applied in a practical and applied way; Throughout Rumi's Masnavi is the presentation of universal laws, each of which encompasses some form of law of attraction. This article discusses the effect of thought and the laws governing it in a descriptive-analytical manner and based on library and document research data, then discusses the examples of this universal law in Rumi's ideas, especially Masnavi. The results and findings of the research indicate that Rumi paid special attention to this law in addition to his mystical thoughts and ideas long before the law of absorption was introduced in psychology and modern philosophy. In Masnavi, Rumi refers to the law of attraction as "common value" and "this identity"; it is so common to find something we think about.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law of Attraction
  • Incarnation
  • Wish
  • Rumi
  • Masnavi