اسماء حسنی از منظر عرفانی با مقایسه تطبیقی حکیم ملا‌هادی سبزواری و حسین همدانی درود‌آبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه عرفان اسلامی،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه عرفان اسلامی،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آ زاد اسلامی،تهران،ایران. نویسنده مسئول: a.sheilhoslam@srbau.ac.ir

3 دانشیار عرفان اسلامی،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم وتحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

چکیده

اسماء و صفات الهی از عمیق­ترین مباحث توحیدی و معرفتی است که به­واسطه آن ارتباط دو­سویه حق با عالم و عالم با حق تبیین می­گردد. اسماء الهی در مجرای تجلیات و تعینات ذات الوهی واسطه فیض حق و منشاءهمۀ کثراتی هستند که در هستی ظهور­یافته‌اند.
 مقاله حاضر با در­نظر­داشتن این ضرورت و با روش کتابخانه­ای و تحلیلی – توصیفی اندیشه عرفانی حکیم ملاهادی سبزواری و درود­آبادی را در­مورد اسماء و صفات الهی با یکدیگر تطبیق­داده­است.
نتایج این پژوهش نشان­می­دهد سبزواری هر یک از اسماء را براساس دیدگاه فلسفی، عرفانی و از منظر آیات و روایات بررسی­کرده­است و درودآبادی تنها از منظر آیات و روایات و بعضاً براساس معنای لغوی اسماء را تبیین نموده­است براین­اساس اتفاق­نظر در اندیشه دو شخصیت مورد نظر کمتر مشاهده­می­شود در برخی اسماء اختلاف­نظر قابل­توجهی با یکدیگر دارند از نظر سبزواری برخی اسماء با یکدیگر مترداف­بوده و برهم منطبق هستند درصورتی­که درودآبادی معتقداست که هریک از اسماء نقش ویژه خویش ر ا ایفاء­می­نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Al Asma ul Husna (Names of Allah) from Mystical Point of View Comparative Study of Hakim Molla Hadi Sabzevari and Hossein Hamedani Doroodabadi

نویسندگان [English]

  • Ezzat Parcham 1
  • Ali Sheikhuleslami 2
  • Mohammad Faali 3
1 PhD Student, Islamic Mysticism Dept., Faculty of Law, Theology, and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Islamic Mysticism, Faculty of Law, Theology, and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Islamic Mysticism, Faculty of Law, Theology, and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Names and divine attributes are among the deepest monotheistic and epistemological issues through which the two-way relationship between truth and the world and the world with truth is explained. The divine names in the channel of manifestation and designation of the divine essence are the mediators of the grace of truth and the origin of all the multiplicities that have appeared in the universe. Human movement in the path of evolution and behavior is done through the divine names because each of the divine names is one of the stages of mystical behavior through which the seeker is on the ascending path and continues his journey until reaching the highest stage of growth and excellence Continues to reach the highest degree of nearness to God. Considering this necessity, the present article is based on the library method and Analytical-Descriptive The mystical thought of Hakim Mollahadi Sabzevari and Droudabadi about the divine names and attributes in order to express the position and importance of the names of Hassani from a mystical, theological and philosophical point of view, to provide the ground for acquiring the knowledge of Hazrat Haqq more than before. The results of this research show that Sabzevari has studied each of the names based on a philosophical and mystical point of view as well as from the point of view of verses and hadiths and Droudabadi has explained the names only from the perspective of verses and narrations and sometimes based on the lexical meaning. Accordingly, there is less consensus in the thought of the two characters in question. In some names, they have significant differences with each other. According to Sabzevari, some names are synonymous with each other and compatible while Droudabadi believes that each of the names plays its special role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asma ul Husna
  • Hamid
  • Hayy
  • hakim
  • Noor
  • Badie
  • Hadi