بررسی آشنایی‌زدایی در استعارات دیوان ابن‌فارض و کلیات مولوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، ایران. نویسنده مسئول: saiiadi57@gmail.com

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، ایران.

چکیده

آشنایی‌زدایی شگردی است که ادیب از آن سود­می‌جوید تا جهان متن را به چشم مخاطب بیگانه­بنمایاند و موضوع را به­گونه‌ای بیان­نماید تا درک دلالت‌های معنایی دشوار به­نظر­رسد. این انحراف از کاربرد متعارف یک اتفاق زبانی و واسطه­ای برای شناخت سبک ادبی شمرده­می‌شود. نگارندگان در جستار حاضر به روش تحلیلی به بررسی شگرد آشنایی‌زدایی در استعارات اشعار ابن‌فارض و مولوی می­پردازند. تحقیق نشان از آن دارد که استعاره تماثلی در سروده­های ابن‌فارض جایگاهی را به خود اختصاص­نداده و بسامد آن در عرفان عاشقانه او نسبت به عرفان زاهدانه بیشتر است. استعاره تجسیدیه در اشعار این دو شاعر با بسامد نزدیک به هم رعایت­شده، اندیشه‌های انتزاعی آنان را دنبال­می‌نماید و نشان از دلبستگی­شان به تأملات درونی -عرفانی است. هر دو شاعر با انتخاب شگرد تزاحم استعاره سبب دیریابی معنا شده‌اند تا از این طریق با برجسته­نمودن الفاظ خویش، سبب لذت ادبی مخاطبین را فراهم­آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deviation of Metaphors in Mowlavi’s Complete Works and Ibnfarez Complete Works

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Telbian 1
  • Rouhollah SAIIADY NEZHAD 2
  • Alireza Fooladi 3
1 PhD Student, Arabic Language and Literature, Kashan University, Kashan, Iran.
2 Associate Professor, Arabic Language and Literature, Kashan University, Kashan, Iran,
3 Associate Professor, persian Language and Literature, Kashan University, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Deviation Is One Aspect of “Words Revival” Based On Linguistics That Causes Literary Pleasure Through Breaking the Surface Structures Of Words Not Deep Structure. From One Side Ultra Logic Rational and Mystical Nature of Mystical Facts And Meaning And Limitation Of Language Efficiency From Other Side Have Led Gnostics Like Mowlavi’s And Ibnfarez Use Deviated Language And Words.
This study criticizes and analyzes deviation metaphors in mowlavi’s and ibnfarez complete works analytically. The Study Shows That Mutual Sensuous Metaphor has not Any Place in Ibnfarez Poems. Moreover, It’s Frequency In His Amatory Mysticism Is More Than His Devout Mysticism. Rational Sensuous Metaphor Has Same Frequency in These Two Mystic Poet’s Poems. Which Follows Their Abstract and Social Realistic Thoughts That Shows Their Interest In Mystical And Internal Deliberation. Same Times The Relation Between Two Sides Of The Metaphor In Their Poems Is So Far That There Is More Deviation In It. They Select Much Metaphor and Cause Finding That Meaning Lately And More Literal Pleasure Through Making Prominent Their Own Words. The Percent of Recognition Frequency Is Same in Two Works. It Means Moving Toward Recognition Every Thing and Using Recognition Are of Two Poet’s Mystical Language Properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deviation
  • Metaphore
  • Ibn Al-farez
  • Mowlavi’s
  • Linguistics