جایگاه و عوامل آرامش درقرآن کریم و عرفان اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای الهیات،علوم وحدیث،واحدسمنان،دانشگاه آزاداسلامی،سمنان،ایران.

2 استادیارگروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،واحدسمنان،دانشگاه آزاداسلامی،سمنان،ایران. نویسنده مسئول: Ali1341@gmail.com

3 استادیارگروه الهیات ومعارف اسلامی،علوم قرآن وحدیث،واحدسمنان،دانشگاه آزاداسلامی،سمنان،ایران.

چکیده

آرامش تعادل روحی ونبودتشویش واظطراب است که برآیندآن برخورد درست بامسائل وگرفتاری ها ورسیدن به آرامش حقیقی است.آرامش دراقسام مختلف:طبیعی،روانی واعتقادی ازمولفه های سعادت است که به دوشکل آرامش روحی وامنیت اجتماعی ظهورمی یابد. براین اساس دانشمندان اسلامی به آرامش نگاهی قدسی افکنده وآن راپدیده ای الهی شمرده اندوبخش وسیعی ازآموزه های دینی به آن اختصاص یافته است. از طرفی عرفان طریقی است که با طی آن می‌توان به شناختی شهودی و حضوری از حقیقت و معرفت ناب به صورت بی واسطه نایل آمد و پاسخی قطعی به نیازهای اساسی و پرسش آدمی و ارامش و نشاط جاودانی حاصل از آن دست یافت. از طرفی باید توجه داشت که قرآن مجید بهترین دستورها را آورده و بهتر از همه، انسانها را به راز ورمز بندگی و سلوک آشنا می‌سازد.از این رو در مقاله حاضر به موضوع « جایگاه و عوامل آرامش درقرآن کریم و عرفان اسلامی » خواهیم پرداخت. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی و با هدف تبیین و تشریح علمی جایگاه و عوامل آرامش در قرآن کریم و عرفان اسلامی به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که ایمان، تقوی و پرهیزگاری عامل اصلی آرامش و زمینه سازآرامش فردی و اجتماعی و همچنین آرامش روح وروان فردوجامعه می‌باشد. از سوی دیگر «عرفان» طریقی است که با طی آن می‌توان به شناختی شهودی و حضوری از حقیقت و معرفت ناب به صورت بی‌واسطه نایل آمد و به پاسخی قطعی به نیازهای اساسی و پرسش‌های آدمی و آرامش و نشاط جاودانی حاصل از آن دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Position and Causes of Tranquility in the Holy Quran and Islamic Mysticism

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Aseel 1
  • Alireza Saberian 2
  • Jafar Taban 3
چکیده [English]

The consequences of tranquility, spiritual balance, and lack of concern and anxiety are correct interaction with problems and preoccupations and achieving accurate tranquility. Peaceful mind in various types, natural, psychological, and mindset, is among the elements of felicity that emerges in two forms of spiritual tranquility and social security. Accordingly, the Islamic scholars view it from sainthood perspective and deem it as a divine phenomenon so that a vast portion of religious teachings are dedicated to that. On the one hand, mysticism is as path with which one can arrive at intuitive and in-person knowledge of reality and pure knowledge directly and obtain the certain response to the essential needs and questions of human being and acquire perpetual tranquility and happiness from. On the one hand, it should be noted that Holy Quran has presented the best instructions hereto and has acquainted human beings with the mystery of manhood and spiritual journey better than any other sources. The holy Quran is the door to the "knowledge about imams" so that the entire verses and evidences of Quran refer directly and indirectly to the cognitive and spiritual journey of human toward the Almighty and how to joint Him. Accordingly, this paper deals with the status and causes of tranquility in the Holy Quran and Islamic mysticism. This paper that is prepared with analytic descriptive methodology and aimed at explanation and discussion over the scientific status and causes of tranquility in the holy Quran and Islamic mysticism concludes that faith, avoidance, and piety are principal causes of tranquility and the background for personal and social tranquility as well as the tranquility of soul and psyche of person and society. On the other hand, "mysticism" is a path through which one can achieve an intuitive and in-person knowledge from reality and the pure knowledge with no intermediation, arriving at the certain response for essential needs and questions of human being and the everlasting tranquility and happiness. The philosophical and logical background of every spiritual worldview has a worthwhile role in providing psychological tranquility of the spiritual traveler. Thus, one should believe that Islam is the source of production and provision of tranquility for human being from various perspectives, i.e. mystical, philosophical, etc

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Islamic Mysticism
  • Faith
  • piety