تحلیل و بررسی بازنمایی عناصر منادمه در خمریه عرفانی (مورد‌کاوی: ترجیع‌بند فخر‌الدین عراقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد، ایران. fazil.abbaszade@gmail.com

چکیده

منادمه در لغت به معنی باهم شراب خوردن و با یکدیگر میگساری نمودن و هم‌نشینی و همراهی در امر باده‌نوشی و باده‌خواری است. شاعر معمولاً در خمریه‌سرایی که شکل داستانی بر آن غلبه دارند، با کاربست عناصر حسی و ارکان داستانی از قبیل اشخاص و ابزارهایی چون ساقی و ندیم و مطرب و خمار و می و معشوق و جام و میکده و غیره فرایند منادمه را به تصویر می کشد؛ حال مسأله اصلی چگونگی ظهور و تعامل شاعر در خمریه عرفانی با چنین عناصری است. آیا در خمریه عرفانی منادمه‌گری وجود دارد و شاعر یا عارف، عناصر آن را به کار می‌گیرد و یا اینکه کدام یک از عناصر منادمه در آن جلوه خاصی پیدا کرده و کدام یک در متن محو می‌شود؛ این مسأله همواره ذهن مخاطب پرسش‌گر ادبیات عرفانی را به چالش می‌کشاند. بنابراین این مقاله در صدد است با بررسی و نقد چیستی و چگونگی منادمه و  عناصر آن در ترجیع‌بند خمری ـ عرفانی عراقی به این مسائل پاسخ دهد و ماهیت و نحوه بازنمایی و کمیت به کارگیری این عناصر را در خمریه عرفانی بسنجد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که عراقی به مانند دیگر خمریه‌سرایان عرفانی، تمامی عناصر منادمه و قالب اصلی منادمه مادی را به کار گرفته است، اما نحوه پرداختن به این عناصر و جلوه‌ها و مظاهر آن در خمریه عرفانی صبغه خاص خود را دارد. روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Representation of Monademeh Elements in Vinous-Mystical Poetry (A Case Study of Fakhroddin Iraqi)

نویسنده [English]

  • Fazel abbaszadeh
Assistant Professor of Literature Group, Pars Abad Moghan Branch, Islamic Azad University, Iran.
چکیده [English]

Monademeh means drink wine together and flush and companionship in apologetic. Poet usually in vinous poetry which overwhelmed by the form of fiction, with using sensory elements and story elements such as persons and tools like butler and boon companion, minstrel, hangover, wine, sweetheart, cup, taverns and etc, narrates the process of Monademeh. Already the main issue is the circumstance of appearance and interaction of poet in Vinous-Mystical poetry with such elements. Is there any application of Monademeh in Vinous-Mystical poetry and whether poet or gnostic applies its elements and which elements of Monademeh has the main effects on it and which one disappears within the text. This issue always challenges the quizzer mind of mystical literature addresser. Therefore the current article aims by investigation and criticism of circumstance of Monademeh and its elements in Iraqi Vinous-Mystical chorus solve this issue, and measures the nature and the way of representation and quantity of application of these elements in Vinous-Mystical poetry. Result of the current study indicates that Iraqi like other Vinous-Mystical poets used all of Monademeh elements and its original template of physical Monademeh, but manner of dealing with these elements and looks and its manifestations in vinous-Mystical poetry has its own style. The descriptive-analytical method was used in the implementation of the current study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monademeh
  • Fakhroddin Iraqi
  • Vinous-Mystical
  • Elements of Monademeh