تحلیل معرفت شناسانه مقوله درد و لذت در غزلیات فیض کاشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. نویسنده مسئول: karimpasandi@iauc.ac.ir

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

4 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

یکی از مقوله‌های برجسته در دیوان فیض کاشانی، مفهوم درد و لذت  است. فیض، دردهای متعالی و برین را مایة تبدیل و تصعید اوصاف جسمانی به اوصاف روحانی، باعث شکوفایی درونی و به کمال رسیدن انسان می داند. در نقطة مقابل، بی دردی و لذات مجازی را باعث به هم خوردن تعادل روحی و روانی، راهزن لذات باقی و در نهایت موجب تباهی و ضایع شدن عمر می داند. این مقاله به روش تحلیلی به واکاوی و تبیین مفهوم درد و لذت در دیوان فیض کاشانی می پردازد؛ و نیز سیری است در رمز گشایی‌های معرفتی این عارف دردمند، دربارة اهمّیت درد در سیر و سلوک، منشأ درد و لذت، انواع درد و لذت و ... با این نتیجه که انسان‌ها باید با روگردانی از دردهای نازل و فرودین و لذت‌های مجازی و دنیوی، درد و سوزی حقیقی در درون حاصل کنند تا به لذت حقیقی و پایدار که همانا لذت وصال و دیدار خداوند است نایل گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemology of the Concepts of Pain and Pleasure in Faiz Kashani’s Lyrics

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yusef Pour Mousa 1
  • Kouros Karimpasandi 2
  • Ahmad Karimi 3
  • Seyed Hassan Seyed Torabi 4
1 PhD Student, Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Chalus Branch, Chalus, Iran.
2 Assistant Professor, Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Chalus Branch, Chalus, Iran, corresponding author.
3 Assistant Professor, Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Chalus Branch, Chalus, Iran, corresponding author.
4 Assistant Professor, Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran, corresponding author.
چکیده [English]

One of the prominent categories in the divan of Faiz Kashani , is the concept of pain and pleasure.
Faiz, regards the transcendental and sublime pain as the transformation conversion and sublimation of physical attributes into spiritual attributes, which make it an internal flourishing and perfection of man kind.
On the contrary , and gesia and virtual enjoys cause the mental and psychological imbalance, the bandit of remaining pleasures and ultimately causes the ruin, and waste of life.
This article deals with the cincept of pain and pleasure in the Divan of Faiz Kashani , and also a course in the epostemic decoding of pained mystic about the importance of pain in path, the source of pain and pleasure, all sorts of pain and pleasure and Etc, and that human beings, through the rejection of the pain of the downfall, and the virtual and wordly pleasures,must bring real pain and burning within, to achieve true and lasting pleasure, which is the pleasure of joining and meeting God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faiz Kashani
  • Divan poetry
  • pain
  • pleasure