عقبات و دشواری‌های ‌سلوک عرفانی‌ در ‌قصاید سنایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. نویسنده مسئول: a.tavakolli98@gmail.com

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی یا حکیم سنایی، عارف و شاعر نامدار قرن ششم، نخستین شاعری است که اندیشه‌ها و دیدگاه‌های مکتب تصوف و تعالیم و اندرزهای صوفیانه و لطایف عرفانی را با شیوه­ای سنجیده و استوار، با ذوقیات شاعری آمیخته و راهی نو را در عالم شعر فارسی گشوده و زمینه‌های گسترش و اوج‌گیری آن را فراهم کرده است. با توجه به این‌که یکی از مباحث عرفانی سیر و سلوک است و حرکت و سیر الى الله دارای مقامات و منازلی است. سالکان برای رسیدن به مقصود راهی جز گذر از این مقامات ندارند. درگذر از این مقامات، حالات تازه­ای برای سالکان رخ می­نماید. این حالات، از سوی محبوب ازلی اشارت‌هایی به همراه دارد، سالکان را جانی تازه می­بخشد، نوید وصل می­دهد و درگذر از مقامات، آنان را یاری می­کند. نویسنده در این پژوهش به شیوۀ تحلیل محتوایی و روش کتابخانه‌ای به بررسی عقبات و دشواری­های ‌سلوک عرفانی ‌در ‌قصاید ‌سنایی پرداخته است. ضمن بررسی و تفحص در قصاید حکیم، از منظر وی، دشواری­ها و سختی­های راه سلوک عرفانی بسیار است و سنایی ضمن توصیۀ سالک به تلاش و کوشش در راه عشق، از وی می‌خواهد با جانبازی و قربان ساختن وجود نفسانی خویش در این راه به دنبال مقصود و مطلوب خویش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences and Difficulties of Mystical Behavior in Sanaei’s Odes

نویسندگان [English]

  • Eesmat Ahmadi Roknabadi 1
  • Azizollah Tavakoli Kafi Abadi 2
  • Mahmood Sadeghzadeh 3
1 PhD Student, Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor, Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran, Corresponding Author.
3 Associate Professor, Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Abu al-Majd Majdud ibn Adam Sanai of Ghaznavid or Hakim Sanaei, a famous mystic and poet of the sixth century, was the first poet to combine the ideas and views of the school of Sufism, Sufi teachings and mystical advice with mystical and solid methods, with poetic tastes. Has opened in the world of Persian poetry and has provided the grounds for its expansion and culmination. Considering that one of the mystical issues is the path and behavior and the movement and path of God has authorities and houses. The seekers have no choice but to cross over to these authorities. With the passage of these authorities, new situations arise for seekers. These situations are pointed out by Mahboub Azali, who gives life to the seekers, connects them with promises, and helps them through the passage of the authorities. In this study, the author examines the content and method of the library and examines the consequences and difficulties of mystical behavior in Sana'i's poems. While examining and examining the wise verses, from his point of view, there are many difficulties and difficulties in the path of mystical behavior, and Sanaei, while advising the seeker to strive and strive for the path of love, asks him to be a veteran and sacrifice his sensual existence in this. The path seeks its purpose and desired.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mystical Behavior
  • Ways
  • Motivations and Difficulties of Mystical Behavior
  • Sanai Ghaznavi