واکاوی توصیفات عرفانی در دو اثر «آواز پرجبرئیل» و «رود راوی» از ابوتراب خسروی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پسادکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.(تحت نظر صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران کشور). نویسنده مسئول: hosniyenejatzade1@gmial.com

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران. ghavam@ferdowsi.um.ac.ir

چکیده

جهان و آن چه پیرامون آن است پیوسته در حال دگرگونی و تحول است. یکی از علومی که به صورت مبسوط از دیرباز به شناخت هستی و تغییرات مداوم آن می‌پردازد علم عرفان است. به هر میزان که قوة عقلانی و روحانی بشر پرورش می‌یابد مبناهای شناخت حقیقت و وجود نیز تغییر و تکامل می‌یابد. ابوتراب خسروی از جمله نویسندگان معاصری است که به مقولة عرفان از دریچة نگاه انسان معاصر نگریسته است. طریقة شناخت، کشف، شهود و ذوق وصال به حقیقت که از مبانی عرفان است با زبان و دریافتی متفاوت در دو اثر «آواز پر جبرئیل» و «رود راوی» تحلیل و تبیین می‌شود. چهار مبحث بنیادی «آفرینش»، «وحدت وجود»، «اساطیر» و «نور و رنگ» در این دو اثر از منظری بدیع بررسی شده است. مداقة روایت‌های داستانی او از جهت بن‌مایه‌های عرفانی و تأثیر آن بر شگردهای توصیفی، حائز اهمیت است که این پژوهش به آن می‌پردازد. شیوة این جستار (توصیفی - تحلیلی) می‌باشد. پرسش اصلی این تحقیق مبتنی بر این مطلب است که آیا با مطالعة آثار عرفانی ابوتراب خسروی، می‌توان به دیدگاهی نو در زمینة عرفان و به تبع آن واکاوی بافت‌های متفاوت توصیفی در متن دست یافت؟ نتایج این بررسی نشان‌ می‌دهد که آثار عرفانی ابوتراب خسروی، توانایی نمود رگه‌های بدیعی از عرفان و واکاوی زنجیره‌های نوین توصیفی را در خود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mystical Descriptions Analysis in Two Works of Avaz Parjebraeel and Rood Ravi by Abootorab Khosravi

نویسندگان [English]

  • Hosniyeh Nejat zade Eidgahi 1
  • Abolghasem Ghavam 2
1 Post PhD, Persian Language and Literature, University of Ferdowsi, Mashhad (Under supervision of National Researchers and Technicians Support Fund), Corresponding author.
2 Associate Professor, University of Ferdowsi, Mashhad.
چکیده [English]

The universe and its surroundings are constantly changing. one of the sciences and its frequent changes that has long been known is the science of mysticism. As the intellectual and spiritual power of man develops, the bases of knowledge of truth and existence are transformed. Abootorab is one of the Contemporary authors who look at the category of mysticism from the perspective of the contemporary man. The way of cognition, discovery, intuition and Happiness of achieving, as a matter of fact, it's the basis of mysticism that are analyzed and explained differently in the two effects of Avaz parjebraeel and Rood Ravi. The four fundamental themes of "creation", " Unity of existence ", " Myths " and "light and color" are surveyed in both works from the novel perspective. it is important to contemplate his narratives from the direction of mystical commentary and its effect on descriptive tactics. the method of this inquiry is analytic- descriptive.
The main question of this study is based on whether by studying the mystical works of Abootorab, it can be found a new Perspective in the context of mysticism and consequently the analysis of different types of descriptive tissue in the text?
The results of this study show that the mystical works of Abootorab Khosravi have the ability to provide novel paths of mysticism and analysis of Modern chains of description.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abootorab Khosravi
  • Mystical
  • description
  • Existence