بررسی تحلیلی ابعاد نظام احسن در بوستان سعدی از منظر عرفانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. نویسنده مسئول: Ghorbanali.ebrahimi333@gmail.com

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

     هدف مقاله حاضر بررسی ابعاد مختلفی از حضور مفهوم نظام احسن در تفکر سعدی است. نظام احسن یعنی دیدن و فهم جهان و مافیها بر اساس عالی‌ترین نظامی که می­توانست شکل بگیرد. سعدی در گلستان و غزلیات و حتی مجالس خود معتقد به نظام احسن است، اما در بوستان آن را به نحو دقیق و روشن‌تری بیان می­کند. هرچند نظام احسن دارای ابعاد گسترده­ای است که باعث می­شود ردّ یا قبول آن به آسانی ممکن نگردد و در عین­حال بسیاری از پژوهندگان عرصۀ فلسفه و حکمت و علوم الهی را نیز به خود مشغول ساخته است، همچنین در دیدگاه سعدی، چنین نظامی می تواند عالی‌ترین گزینۀ ادراکی ما از عالم هستی باشد. سعدی نظام احسن را با تمامی زوایا و ابعادش در متن بوستان بیان می‌کند و از آن دستگاهی منظم و البته قابل سنجش می­سازد. مسألۀ اخلاق، پی بردن به حقیقت دین، پایبندی عقلانی به انسانیت و مظاهر انسانی در بوستان زمینه و بستر فهمی همه جانبه از چنین نظامی شکل و سمت و سو می­پذیرد. مقالۀ حاضر کوشیده است با تبیین نظری نظام احسن، ریشه­های آن را در بوستان سعدی نشان دهد و شواهدی را به عنوان نمونه­های استدلالی از این منظومه در پیش چشم مخاطب قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Analytical of the Acclamation system in Saadi's Bustan from a mystical perspective

نویسندگان [English]

  • Vali Allah KhodaParast 1
  • Ghorban Ali Ebrahimi 2
  • Mehrdad Chatraei 3
1 Student Ph.D. of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The present article is aimed at studying the various dimensions of the concept of the acclamation system in Saadi's point of view. The acclamation system means seeing and comprehending the world and it's belonging s based on the best system which can be formed. In Golestan and odes and even in his parties, Saadi believes in acclamation system, but in Bustan he expresses it in a clearer and more exact manner. Although acclamation system has a wider range of aspects which makes its acceptance or rejection difficult, it has attracted lots of authors in the realm of philosophy, teheology, and theocracy Moreover, in Saadi's point of view such system can be our best choice of comprehending this universe. The issue of morality in Bustan means understanding the reality of religion and the reasonable adherence to humanity and human manifestations. Saadi expresses acclemation system from all its angles and aspects in the text of Bustan and makes a regular but assessable apparatus from it. The issue of morality in Bustan means understanding the reality of religion and the reasonable adherence to humanity and human manifestations. The present study aimed at showing the roots of acclamation system in Saadi's Bustan through elaborating on its theoretical aspects and providing the addressee with some evidence as reasoning examples from this poem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acclamation System
  • Saadi
  • Bustan Evil
  • Goodness