معرفت به حق از نظر عرفا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار‌گروه زبان وادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. Nazari113@yahoo.com

چکیده

شناخت­ خداوند بلندمرتبه­، به دو صورت ممکن­می­شود: شناختی­که از راه وصول علم است­وشناختی­که ازراه­­­­­وصول­ِحال­است، چنان­که­حاصل­سیروسلوک­عارف­درمشرب­شیخ­محمودشبستری، معرفت، فنای­درحق است.معرفت­به­حق، عاری­شدن­ازصفات­بشری­است­تازمانی­که­حضورفرد­درمیان­است، بنده­درحجاب­خودی­باقی می­ماند.معرفت­، براساس­آگاهی­وتغییرسطح­آگاهی­بشری­است زیرا­­تا­تن­در­دیگِ محنت وابتلای آتش ریاضت گداخته نگردد به کمال ومعرفت دست نمی یابد. انسان­زمانی­مُدرک­حق­وجهان­هستی­می­شودکه­صاحب مقام شده وبه مسأله استبطان وبینندگی، دست یافته باشد.زمانی­که سالک ازخود پرستی فارغ نشود،  خداپرست­نمی­ گردد.اول قدم بایدبنده بود تا باریاضت وعنایت الهی­آزادی یابد. زیرا هدف ازمعرفت­ِسالک، جهت وصال نیازبه زمان­وادوات مادی­دارد چون برای سیر به­کمال، دل ِآدمی به روزگار نیازمند است. اسباب وادوات یا مُلکی(آن چه­مربوط­به قالب وظاهر)اندویا ملکوتی(هرچه­تعلق­به­باطن­دارد چون:حضور، خشوع، محبت، شوق و..). اهمیت موضوع دراین عبارت خلاصه می­شود که آیا عرفا در مورد معرفت دارای آرای یکسانند یاخیر؟ این مقاله با شیوه توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
مسأله این است که آیا ریاضت وسیر وسلوک به تنهایی منجر به معرفت می‌شود ؟یا عنایت باید شامل عارف گردد؟ همچنین آیا معرفت دارای مراتبی است ؟ آیا عارف می‌تواند ذات الهی را آن چنان که هست ادراک کند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge of the truth from the point of view of mystics

نویسنده [English]

  • Mah Nazari
چکیده [English]

Knowledge of God can be done in two possible ways: Knowledge through science is and the way to receive the mystical‌ ‌state . As the result of the siege and the mysteries of the world in theinsight of the glorious Mahmud: Knowledge is the annihilation of truth. Knowledge is the truth of all human beings. Everyone, being a human being is a human being. Knowledge is based on human consciousness, because it does not return to the fire of austerity. It does not reach the perfection of the hands. When a person realizes the truth of the world, he becomes the owner of the position and attains the issue of sight. Since the seeker does not graduate from selfishness, he does not worship God the first step is to be a servant in order to attain divine freedom and contentment.
Because in order to be perfect, one's heart needs time. ‌The importance of the subject is summarized in this phrase. Do mystics have the same opinion about knowledge or not this article has been reviewed in or should care include the mystic? Also, does knowledge have levels? Can a mystic perceive the divine essence as it is? Descriptive -analytical manner. The question is, does austerity and behavior alone lead to knowledge?

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • austerity
  • mystics
  • care