تحلیل رؤیا از منظر ابن‌عربی و علاءالدوله سمنانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه سمنان، ایران. نویسندة مسئول: ahamzeian@semnan.ac.ir

2 دانشجوی دکتری عرفان و تصوف، دانشگاه سمنان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه­های ابن­عربی و علاءالدوله سمنانی دربارة مسألة رؤیا پرداخته است. ابن­عربی که کاشف عالم خیال بوده، با ارتباط دادن عالم خیال- خیال منفصل- و رؤیا- خیال متصل- به این مسأله پرداخته است. از سوی دیگر علاءالدوله سمنانی، قائل به اهمیت رویا در سلوک بوده و به نقش و اهمیت شیخ در ارتباط با آن معتقد بوده است و رؤیا را به لطایف سبعه که از مهم­ترین مسائل در تفکر وی بوده، ربط داده است. دو عارف در بحث رؤیا دربارة بینندة رؤیا، خود رؤیا و اضغاث احلام دیدگاه­هایی را مطرح کرده­اند. علل تفاوت دیدگاه­های آن دو عارف را می­توان در سطح عمیق­تری ناشی از تفاوت نگرش­ آنان در حوزه­های عملی و نظری و دیدگاه­های معرفت­شناختی و هستی­شناختی دانست که تأثیر آن در رویکرد آن دو و تحلیل­هایشان در باب رویا دیده می­شود. این پژوهش به شیوة تحلیلی به مقایسة اقوال و نظرات این دو عارف بزرگ و با هدف فهم شباهت و تفاوت دیدگاه این دو، در مسألة رؤیا صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Dreams from Ibn Arabi’s and Ala’al-Dawalah Semnani’s Points of View

نویسندگان [English]

  • azim hamzeian 1
  • Tannaz Rashidinasab 2
چکیده [English]

Mystics, due to their belief in immediate knowledge and inspiration, have paid great attention to dreams. The present study addresses the views of Ibn Arabi and Ala' al-Dawlah Semnani, two of the most important mystics, about the subject of dream, because on the one hand, these two mystics have given this issue a special importance. On the other hand, these two are considered to be mystical pioneers, which have focused on the theory of thinking in the important issues of morality. In fact, Ibn Arabi, the discoverer of the universe of imagination, has addressed this issue by connecting the world of Imagination (separate dreams) and dream (connected dreams). Also, Ala' al-Dawlah Semnani, believed in the importance of dreams in conduction and believed in its role and significance of the Sheikh to it, while he also linked the dream, in the context of the facetiae of seven, which was one of the most important issues in his thinking. Therefore, this research is a way of explaining and analyzing the comparison of the views and opinions of these two great Sufi mystics, with the aim of understanding the similarities and differences of their views on the topic of Dreams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Mysticism
  • dream
  • Imagination
  • Occurrence
  • Dream Interpretation
  • Ibn Arabi
  • Ala' al-Dawlah Semnani