جلوه‌های عاشقانه نظام وحدت وجودِ ابن عربی در رباعبات و غزلیات بیدل دهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. نوسنده مسئول: a.bakhshandehbali@umz.ac.ir

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران.

چکیده

یکی از موضوعاتی که به واسطه محیی الدین ابن عربی به طور منسجم مطرح گردید، اندیشه وحدت وجود است. این اندیشه تاثیرات چشم گیری بر برخی اندیشمندان همچون بیدل دهلوی گذاشت. یکی از مسائل وحدت وجود، عشق در هستی است که ابن عربی و به تبع، بیدل در آثارشان به زوایای آن پرداختند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای در پی واکاوی تاثیر ابن عربی بر بیدل در مسأله عشق در هستی می‌باشد. یافته‌های پژوهش عبارت‌اند از اینکه بیدل در رباعیات و غزلیات خود با طرح بحث‌هایی مانند سریان عشق در نظام وحدت وجود، اندوه و عشق، عشق مجازی و شهید عشق در راستای مکتب وحدت وجود پرداخته که با نظام عرفان اسلامی ابن عربی هماهنگ است. حضور عشق در عرفان حضوری نشاط آفرین و هیجان‌انگیز است. از نگاه ابن عربی و بیدل عشق در همه هستی مبتنی بر تفسیر عرفانی از وجود سریان دارد. در این تفسیر عشق‌ همان نَفَس رحمانی است که حرکت و جنبش دایرة وجود در قوس نزولی و صعودی بر آن تکیه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn Arabi's Unity Regime Effects on the Bubbling and Sonnets by Bidel Dehlavi with an Emphasis on Love

نویسندگان [English]

  • Abbas Bakhshande bali 1
  • Aliakbar Shoubkalaei 2
چکیده [English]

One of the issues raised up constantly through Mohiyeddin Ibn Arabi is the idea of unity of existence. Like other ideas, this thought has had a dramatic effect on some Indian thinkers, such as Bidel Dehlavi. One of the issues of the unity of existence is love in the Being that Ibn Arabi and, consequently, Bidl had in their works at its angles. This article is based on a descriptive-analytical method and citing library resources to explore the impact of Ibn Arabi on Biddle on the issue of love in the universe. The findings of the research are that Biddle has been dealing with the Islamic mystic system of Ibn Arabi by introducing discussions such as the series of love in the system of unity of existence, grief and love, virtual love, and martyr Love in the course of the Unity School of Being. The presence of love in the mysticism is exhilarating and exhilarating. From the perspective of Ibn Arabi and Bidel, love exists in all the mystical interpretation of existence based on mystery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Arabi
  • Bidel Dehlavi
  • Islamic Sufism
  • Unity of Being
  • love