تباین رفتاری جهاد با خشونت و افراطی‌گری از منظر عرفانی قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری‌گروه علوم قرآن و حدیث، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

2 استادیار‌گروه علوم قرآن و حدیث، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران. نویسنده مسئول: yadollahmaleki@yahoo.com

3 استادیار‌گروه تفسیر و علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآنی کریم، تهران، ایران.

چکیده

غایت نهایی در تحقیق حاضر تشریح و آشکار ساختن رفتار در جهاد که منحصر در سبیل الله شده و کارزاری که زمینه تحقق قرب الهی و درک عرفان ربوبی را میسور می‌کند و مباینت آن با خشونت و افراطی‌گری از منظر قرآن کریم است. بنابراین همه آنچه در طی تحقیق بر آن ادعا شده، در پرتو کلام الهی و با بهره مندی از روایات مربوطه، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و فن کتابخانه‌ای مورد تحلیل قرار‌گرفته است.
در پی تتبعاتی که در کلام وحیانی قرآن کریم به دست آمد و آداب رفتاری فریضه مقدس جهاد مورد واکاوی و بررسی همه جانبه قرار‌گرفت مشخص‌گردید که این فریضه علی رغم حدت و شدتی که در مقابله با خصم و در وجه عملی خود بروز می‌دهد اما در تقرب مجاهد به خدا و عارف ساختن وی، در عین حال، مباینتی آشکار با هر گونه خشونت و افراطی‌گری برآمده از آن دارد که به هیچ روی سنخیت و تشابهی میان جهاد مقدس و شدت عمل‌ها و رفتارهای غیر انسانی که به نام مجاهد و در زیر لوای اسلام صورت می‌پذیرد و در وجه سبوعانه و کنش‌های وحشیانه رُخ می‌نماید و انسان را از منزلت واقعی خود دور می‌سازد وجود ندارد.
 حرمت رفتاری جهاد که در دو وجه کلی و جزئی آن نِمود می‌یابد و هر گونه تجاوز و اسراف مختص خشونت را در مقابل رعایت احکام خدا و تقدم دشمن نزدیک متعین شده در وجه کلی قرار می‌دهد و از سویی دیگر در وجه رفتار و عملکردهای جزئی آن است که هر گونه افراط در قتل و کشتار و ویرانی و تعدی به مظلومین در کارزار و جبهه خشونت، در مباینت آشکار با پاسداشت خون بی‌گناهان و مبرّیان از جنگ و ضعفاء و منع ویرانی و مغبون ساختن مایملک مردم مبتلی به جنگ که متعین شده در آداب رفتاری جهاد است معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral contrast of jihad with violence and extremism from the mystical perspective of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • Mohamadamin moaiedibanan 1
  • Yadolah Maleki 2
  • Seyed karim Khoob bine khoshnazar 3
چکیده [English]

The final goal of the present study is to explain and reveal the behavior in jihad that is limited to the sake of God and the campaign that allows the realization of nearness to God and the understanding of divine mysticism and its contrast with violence and extremism from the perspective of the Holy Quran. Therefore, everything that has been claimed during the research has been analyzed in the light of the divine word and with the benefit of the relevant narrations, using descriptive-analytical method and library technique.Following the findings in the revelatory words of the Holy Quran and the behavioral etiquette of the holy duty of jihad were thoroughly studied and found that this duty, despite the severity and severity that occurs in the face of the enemy and in a practical way, but in The Mujahideen's closeness to God and making him a mystic, at the same time, is in stark contrast to any violence and extremism that arises from the fact that there is no similarity between the holy jihad and the severity of inhuman actions and behaviors in the name of the Mujahideen. It takes place under the banner of Islam and it occurs in the form of savagery and barbaric acts, it deprives man of his true status, he does not exist. The behavioral sanctity of jihad, which is manifested in both general and partial aspects, and puts any aggression and extravagance specific to violence in front of the observance of God's commands and the precedence of a close enemy. And on the other hand, in terms of behavior and minor actions, it is that any excess in murder, killing and destruction and abuse of the oppressed in the campaign and the front of violence, in clear contrast with the blood of innocents and innocent people of war and weakness and the prohibition of destruction And introducing the property of people suffering from war, which is determined by the behavioral etiquette of jihad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihad
  • Violence
  • extremism
  • mysticism
  • Quran